De hoppen en neushoornvogels

De hoppen en neushoornvogels

4 families :

hoppen

boomhoppen

neushoornvogels

hoornraven

 

HOP

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hop_(vogel)

De kop met bonte tekening en kuif is onmiskenbaar. De ‘zebrastrepen’ op de vleugels vallen van een afstand niet op. De vogel zoekt zijn voedsel meestal op de grond, waar hij zoekt naar insecten en kleine hagedissen. Zijn roep bestaat uit een gedempt herhaald ‘hop hop’ –geluid.

NEST Holte in een boom, termietenheuvel of wand.

VERSPREIDING Eurazië, Afrika en Madagaskar. Noordelijke populaties overwinteren in tropisch Afrika, India en Z.O.-Azië.

N.B. Hoppen die ten zuiden van de Sahara broeden, worden soms als een afzonderlijke soort beschouwd.

De hoppen zijn een familie vogels die behoren tot de hoendervogels.  Ze zijn makkelijk te herkennen aan hun roodbruine veren en hun kuif.  Maar ook de stank die de vogels meebrengen is opvallend.  Dat komt omdat ze vaak heel hun nest onderpoepen.  Maar ook omdat het vrouwtje een klier heeft aan haar staart die deze stank geeft.  De hop wordt dan ook wel de drekhaan genoemd.

Hop

De vogels eten vooral insecten.  Je vindt ze op weiden en zijn bij ons meer een vogel onderweg.  Ons land is een rustplaats voor de hop die verder trekt naar Afrika en Azië.  Lang geleden broedde de hop nog in ons land.  Toch staat hij niet op de rode lijst, want in andere landen komt hij nog vaker voor.  Misschien is ons land en onze weiden niet goed of rustig genoeg meer.

De hop is een vogel van open tot halfopen, liefst droge terreinen, die broedt in boomholtes, rotsen en oude gebouwen. Het voedsel bestaat vooral uit grote insecten als meikevers en veenmollen. Het zijn zomervogels die de winter doorbrengen in tropisch Afrika. Hoppen zijn onmiskenbare vogels. De vlinderachtige, dwarrelende vlucht trekt onmiddellijk de aandacht en de gebandeerde, ronde vleugels zijn met geen andere vogelsoort te verwarren. Het meest bizarre aan de hop is nog wel de prachtige kuif, die de vogel op kan zetten. Deze kuif heeft een sociale betekenis; er worden allerlei emoties mee gecommuniceerd.

Europese verspreiding

De hop komt vooral voor in gematigd- en subtropisch Europa. Het Iberisch Schiereiland is verreweg het belangrijkste broedgebied. Hoppen worden vooral aangetroffen in stenige gebieden, op muurtjes en rond ruïnes. Deze zijn in Nederland vrijwel afwezig. Mogelijk verklaart dit ook de lage frequentie waarmee hoppen in Nederland verblijven.

Foerageer- en broedbiotoop

Open bossen tot grassteppen en woestijnachtige omgevingen. Hoppen zoeken vooral naar grotere insecten, welke ze met hun relatief lange snavel tussen stenen en in kieren in bomen en rotsen zoeken.

Staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels

Ja

 

soorten hoppen :

hop

Afrikaanse hop

madagaskarhop

 

boomhoppen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomhoppen

1024px-Common_Scimitar-bill_01

De boomhoppen zijn een kleine familie Afrikaanse vogels.  Het zijn geen trekvogels.  Ze leven in Afrika ten zuiden van de Sahara.  Deze vogels worden wel eens vergeleken met de ijsvogels.  Ze lijken best op gewone hoppen door de vorm van hun vleugels.  Hierdoor worden ze in een aparte familie onder gebracht.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groene_kakelaar

Groene kakelaar – Phoeniculus purpureus – Green Wood Hoopoe

800px-Phoeniculus_purpureus_-South_Africa-8a

De groene kakelaar, ook wel roodsnavel- of groene boomhop genoemd, is een forse vogel, hij is rond de 45 cm lang. Hij is een van de 9 leden van de familie der boomhoppen (Bucerotiformes), de andere 8 soorten zijn:

Abessijnse boomhop

Bruinkop boomhop

Damara kakelaar

Grant’s boomhop

Witkop kakelaar

Zwartsnavel kakelaar

Zwarte boomhop

https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomhoppen

Zuid-Afrikaanse boomhop

 

Groene kakelaars zijn zeer actieve en beweeglijke vogels en daarnaast zijn het ware acrobaten. Ondanks hun forse formaat slagen ze erin aan de dunste takjes te hangen om het lekkerste insect te kunnen oppikken.Zoals gezegd, in de broedtijd leven groene kakelaars in groepen van rond de 10 vogels. Die broedtijd kan het hele jaar door zijn, maar de vogels kiezen wel een vochtige periode omdat er dan veel voedselaanbod is. Als een geschikte nestholte gevonden is (in een boom), broedt alleen het meest dominante koppel van zo’n groep. Alle andere vogels zorgen dan voor voedsel voor de broedende pop en later voor de jongen.Ondanks het beschermende groepsgedrag zijn deze kakelaars vaak waardvogel voor grote en kleine honingspeurders (Indicator indicator en Indicator minor). De veel kleinere vogels slagen er in ongezien een ei in het nest te leggen als de pop kakelaar heel even van het nest is. Zo’n honingspeurderjong wordt gewoon gevoerd door de kakelaars en het verlaat al na 16 dagen het nest zonder de jonge kakelaars te schaden.  

 

Neushoornvogels

https://nl.wikipedia.org/wiki/Neushoornvogels

1280px-Aceros_waldeni

Jonge kakelaars blijven bijna een jaar lang doffer van kleur en ook de flankvlekken blijven heel lang vaag.

De uitverkoren pop legt meestal 4 blauwige eieren. Ze broedt deze zelf uit, ze komt bijna niet van het nest in die weken, alleen om haar ontlasting kwijt te raken en even de vleugels te strekken. Na 19 dagen broeden, komen de jongen uit. Deze krijgen zeer veel eiwitrijk voedsel aangeboden en groeien dan ook razendsnel. Na drie weken al vliegen ze uit, en ook dan worden ze nog een tijd door de hele groep verzorgd.

Het zijn namelijk echte insecteneters, ze eten o.a. veel termieten. Deze vangen ze op de grond en pulken ze met hun lange dunne snavel uit boomschors. Soms slagen ze erin een keiharde wand van een termietenheuvel te slechten. Als dat lukt, ontstaat een waar feestmaal. Daarnaast eten ze krekels, sprinkhanen, diverse larven, spinnen en kleine reptielen.

De groene kakelaar dankt zijn Nederlandse naam aan het geluid dat hij zeer frequent voortbrengt en dat inderdaad veel weg heeft van (kippen)gekakel. Hij leeft in Afrika ten zuiden van de Sahara. Het is een echte bosvogel, hij “hopt” graag van tak naar tak, alhoewel hij ook uitstekend kan vliegen. Meestal leven deze fraaie vogels in zeer grote zwermen, alleen in de broedtijd scheiden zich sociale groepen af, die vaak uit rond de 10 exemplaren bestaan. Er is (voor de mens) geen uiterlijk verschil waarneembaar tussen man en pop, mannetjes zijn wel vaak iets forser en zwaarder.

Wetenschappelijk Buceros rhinoceros
Engels rhinoceros hornbill
Verspreiding Zuidoost-Azië, Sumatra, Java, Borneo
Biotoop tropisch regenwoud
Voedsel vruchten, kleine gewervelde dieren
Lengte 110 cm

Dit is de vogel waaraan de andere neushoornvogels hun naam aan danken. Anders dan de andere soorten heeft deze namelijk een omhooggebogen ‘hoorn’ op zijn snavel. Het mannetje heeft een rode iris, bij het vrouwtje is deze wit tot lichtblauw. Het verenkleed is overwegend zwart met een wit onderlijf. De staart is wit met een zwarte band.

Zijn favoriete voedsel bestaat uit vijgen. De grootste kans hem te zien is in een vruchtdragende tropische vijgenboom.

Net als andere neushoornvogels broedt hij in holle bomen waarbij het mannetje het vrouwtje gedurende de broedtijd inmetselt door de nestingang op een kleine opening na met modder af te sluiten. Het vrouwtje legt twee eieren per keer.

Ontbossing en daarmee het verlies aan broedgelegenheid en voedsel vormt een ernstige bedreiging voor de neushoornvogel.

 

De neushoornvogels zijn een familie van vogels die horen bij de hoppen en de boomhoppen.  Je vindt ze in Afrika, Azië en het verre Oceanië.  Hun snavel doet denken aan de toekans, maar die behoren tot een heel andere familie.  Toch zijn de snavels van de neushoornvogels mooi en fel gekleurd.  De dieren kunnen soms tot één meter groot worden.

De naam is een beetje gek gekozen, want ze lijken helemaal niet op neushoorns.  Maar hun grote snavel lijkt op een neus van hoorn.  Sommige soorten hebben zelfs een dubbele snavel erbovenop.  De mooie kleuren worden vanuit een klier door de vogel zelf aangemaakt.  Vooral de vrouwtjes vinden een fel gele snavel het mooist.  De mannetjes kunnen dus zelf hun snavel kleuren en doen dat heel graag om vlug een vrouwtje te kunnen vinden.  Ze gebruiken hun snavel niet alleen om te eten, maar ook om hun veren te poetsen, te klimmen en te vechten.  Bij jonge vogels is de snavel nog niet echt groot.   De snavel ziet er zwaar uit, maar is hol vanbinnen en is gevuld met lucht.  Hiermee kan hij dan ook toeterende geluiden maken.

De vogels eten vooral insecten en vruchten.  Hun voedsel wordt bewaard in een krop.  Dit is een zakje achter in zijn keel.  Soms zit de krop vol met vijgen en kan de vogel amper nog opvliegen.

Nesten worden gebouwd in een holle boom.  Het vrouwtje gaat er netjes inzitten, terwijl het mannetje haar inmetselt met modder, uitwerpselen en takjes.   Er wordt wel een kleine spleet gelaten waardoor het mannetje haar kan blijven voeren.  Na 100 dagen komt het vrouwtje naar buiten met de kuikens.  Zo kunnen vijanden als slangen en andere dieren het nest niet in.

Vaak worden de vogels gevangen door mensen omdat ze zo mooi zijn.  Gelukkig zijn er ook veel mensen die de vogels beschermen.

Dubbele neushoornvogel – Buceros bicornis – Great Hornbill

Dubbele neushoornvogels zijn de grootste onder de neushoornvogels, ze kunnen wel 135 cm lang worden, vooral de mannen. De vrouwtjes blijven ietsje kleiner. De grote knobbel op de snavel dient als klankkast om het toch al bijzonder harde geluid dat ze maken nog te versterken. Met dat geluid houden de vogels contact met soortgenoten. Een paar uurtjes luisteren in bv Avifauna leert dat ze heel wat verschillende klanken kunnen laten horen. Behalve een alarmroep is er ook een roep waaraan de partners elkaar herkennen. In het wild leven ze in groepen hoog in de bomen, vandaar dat ze graag op geluid de partner terugvinden. Een koppel heeft zelfs een paar eigen geluiden met een betekenis die alleen zij kennen. De vondst van een extra lekker hapje of van een perfecte nestholte weten ze prima duidelijk te maken aan elkaar.

Deze grote vogels leven in het zuiden en zuidoosten van Azië, zoals gezegd boven in de bomen. Ze wonen vaak in grote groepen in voor de mens ontoegankelijke wouden. Ze leven van alles wat het woud hen aan voedsel te bieden heeft, vruchten, veel vijgensoorten onder andere, maar ook kleine dieren. Vogels, knaagdieren, grote insecten, reptielen en zelfs kleine zoogdieren zijn niet veilig voor ze, alles wat naar binnen past, wordt gegeten.

De zeer sociale groepsdieren zijn wel monogaam, ze vormen paren voor het leven. Dat moet ook haast wel want in de broedtijd moet de pop volledig op de man kunnen vertrouwen. De pop legt haar eieren namelijk in een ruime holte in een boom die door de man bijna helemaal wordt dichtgemetseld als zij er in zit. De pop en het nest zijn zo optimaal beschermd, maar de pop is wel afhankelijk van de man die hele tijd. Hij moet namelijk zorgen dat eerst de pop en daarna ook de jongen constant van voedsel worden voorzien.

Daarvoor laat hij een smalle spleet open, waar precies de snavelpunten van man en pop door passen. Door die spleet geeft hij in de loop van het broedproces heel behoedzaam vele kilo’s voedsel het nest in. De pop legt meestal 2 eieren, die een maand bebroed worden. De jongen zijn grote eters, dus de klus voor de man is beslist niet te onderschatten. Als de jongen twee weken oud zijn, hakt de pop de dichtgemetselde ingang open en kruipt het nest uit. De jongen maken het snel weer dicht, voornamelijk met hun eigen mest.

In deze periode verandert ook de samenstelling van het menu ingrijpend. De jongen worden met hoofdzakelijk dierlijk voedsel grootgebracht. De man en de pop veranderen dan van vreedzame fruiteters in een beducht jagerspaar. Hoewel neushoornvogels normaliter maar zelden op de grond komen, worden in deze periode wel uitstapjes naar beneden gemaakt, knaagdieren blijken een voedzame prooi te vormen namelijk. In een soort keelzak kunnen de vogels wel een pond voedsel vervoeren.

Tot slot een leuk bericht over het koppelen van deze reuzen.

Neushoornvogels houden er niet zo van om te worden uitgehuwelijkt en maken daarom liever zelf de keuze. Tot voor kort huwelijkten dierentuinen vogels die genetisch bij elkaar pasten uit, maar omdat dit niet echt werkte, moest er een verandering komen. Het vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn besloot daarom een Europees relatiebureau voor de vogels te starten. Daarbij krijgen de vogels zelf de kans hun partner te kiezen.

Dierentuinen uit Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk gaan meedoen aan deze datingservice. Daarbij mogen de vrouwtje een week naar de mannetjes een daarna mogen de mannetjes naar de vrouwtjes. Daarbij zullen de vogels met camera’s worden gevolgd. Als er tekenen van liefde tussen twee vogels zijn, mogen ze nog een week aan elkaar wennen. Als ze daarna nog steeds zoveel voor elkaar voelen, mogen ze bij elkaar blijven in één van de deelnemende dierentuinen. Bron Blik op Nieuws

 

soorten neushoornvogels :

neushoornvogels

zwartkuifneushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwartkuifneushoornvogel

bruine neushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruine_neushoornvogel

bonte neushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonte_neushoornvogel

malabarneushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Malabarneushoornvogel

zwarte neushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_neushoornvogel

palawanneushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Palawanneushoornvogel

sulu-neushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sulu-neushoornvogel

witpootneushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Witpootneushoornvogel

zilveroorneushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zilveroorneushoornvogel

trompetneushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Trompetneushoornvogel

bruinoorneushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruinoorneushoornvogel

fluitneushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fluitneushoornvogel

grijsoorneushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grijsoorneushoornvogel

gewone neushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_neushoornvogel

blauwkeelneushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwkeelneushoornvogel

geelhelmneushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geelhelmneushoornvogel

mindanaoneushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mindanaoneushoornvogel

temmincks neushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Temmincks_neushoornvogel

luzonneushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Luzonneushoornvogel

mindoro-neushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mindoroneushoornvogel

panay-neushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Visayanneushoornvogel

samarneushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Samarneushoornvogel

helmneushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Helmneushoornvogel

rosse neushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rosse_neushoornvogel

langkuifneushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Langkuifneushoornvogel

dubbele neushoornvogel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbelhoornige_neushoornvogel

 

toks

witstaarttok

Ceylonese tok

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ceylonese_tok

malabartok

https://nl.wikipedia.org/wiki/Malabartok

kuiftok

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuiftok

dwergtok

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dwergtok

bradfields tok

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bradfields_tok

jacksons tok

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacksons_tok

hemprichs tok

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemprichs_tok

geelsnaveltok

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijke_geelsnaveltok

monteiro’s tok

https://nl.wikipedia.org/wiki/Monteiro%27s_tok

diksnaveltok

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diksnaveltok

witkuiftok

https://nl.wikipedia.org/wiki/Witkuiftok

Ethiopische geelsnaveltok

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiopische_geelsnaveltok

zwarte tok

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_tok

von der deckens tok

https://nl.wikipedia.org/wiki/Von_der_deckens_tok

roodsnaveltok

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roodsnaveltok

bonte tok

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonte_tok

 

Zuidelijke Hoornraaf

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijke_hoornraaf

1280px-Bucorvus_leadbeateri_(Zambia)

 

Beschrijving :

De lengte van de vogel is 90 tot 100 centimeter. Deze vogels zijn geheel zwart van kleur, behalve de punten van de slagpennen aan de vleugels, deze zijn wit. Op de snavel zit een kleine helm, die begint bij de aanhechting van de snavel. Beide, zowel de helm als de snavel zijn geheel zwart. De huid rondom de ogen, de keel en het bovenste gedeelte van de nek zijn rood. De ogen zijn geel en de poten en de voeten zijn zwart gekleurd.

 

Afmetingen & gewicht :

Man :

vleugels : 469 – 618 mm

staart :  300 – 360 mm

snavel :   190 – 221 mm

gewicht : 3459 – 6180 gr

 

Vrouw :

vleugels : 495 – 550 mm

staart :  290 – 340 mm

snavel :   168 – 215 mm

gewicht : 2230 – 4580 gr

 

Geslachtsonderscheid :

De keel van deze vogel is bij het vrouwtje blauw gekleurd in plaats van rood. Soms heeft ze ook blauwe plekjes op de nek en de gezichtshuid.

 

Verspreidingsgebied :

Deze hoornraaf komt voor op het Afrikaanse continent, in de landen Rwanda, Burundi, het zuiden van Kenia, Zuidoost Zaïre, Tanzania, Angola, Zambia, Malawi, het noorden van Namibië, het noorden en oosten van Botswana, Zimbabwe, Mozambique en het noorden en oosten van Zuid-Afrika.

 

Natuurlijke leefomgeving :

Ze leven op de Afrikaanse savannes, ten zuiden van de evenaar. Ze zijn daar te vinden tot op een hoogte van 3000 meter. Ze leven in beboste gebieden, de savannen en graslanden. Ze vermijden juist de bossen en de dichter beboste gebieden.

 

Natuurlijke voeding :

De zuidelijke hoornraaf is een groepsvogel. 98 % van deze vogels leeft in groepen en 72 % daarvan leeft in groepjes van 3 tot 5 vogels. Deze groepjes zijn vaak gezinnetjes. Maar 2 procent van deze vogels leeft solitair, maar zelfs dan nog zoeken ze elkaar op als het gaat om het zoeken van voedsel en vooral bij gevaarlijke prooien. Het voedsel van deze vogel bestaat uit dierlijk voedsel . Ze eten eigenlijk al het dierlijke voedsel dat ze tot hun prooi kunnen maken. Dit kan bestaan uit insecten, sprinkhanen, kameleons, schorpioenen en slangen, tot zelfs karkassen van grotere dieren zoals antilopen die ze vinden.

 

Broeden en levenscyclus :

De tijd van het jaar dat deze vogel broedt hangt af van waar hij voorkomt. In Tanzania is dit van juni tot augustus, in Zaïre in oktober, in Angola in augustus, in Zambia van juli tot december, in Malawi van september tot november, in Zimbabwe van augustus tot januari met als piek oktober en november en in Zuid-Afrika is dit van september tot januari, met de piek hiervan een beetje afhankelijk van welk gebied ze in Zuid-Afrika zitten. De broedduur is 126 tot 129 dagen en de broedperiode is 37 tot 43 dagen. De nestperiode die daarop volgt is ongeveer 86 dagen. Nesten zijn vaak terug te vinden in de buurt van water. Er worden 2 eieren gelegd, die wit van kleur zijn. Ze hebben een puntige bovenkant en een ruw geputte schaal. De vogels broeden in natuurlijke holen in dode of levende bomen, op een hoogte van 55 centimeter tot 5 meter. Er wordt vaak het volgende broedseizoen teruggekeerd naar hetzelfde nest. Dit gebeurt 17 tot soms wel 36 seizoenen op een rij. De hoornraaf is de grootste onder de neushoornvogels en meteen ook de enige van de neushoornvogels die niet zijn nest dichtmetselt. Het blijft gewoon open. Deze vogels broeden in groepen, waarbij het dominante paar broed en de andere vogels helpen met het opvoeden van de jongen. Dit zijn over het algemeen mannetjes en vaak ook jongen uit vorige broedseizoenen. Van de twee eieren die er zijn, komt de tweede vaak niet uit. Als hij wel uitkomt, dan gebeurt dit 3 tot 5 dagen na het eerste ei, maar het jong daaruit overleeft dit zelden, omdat hij bijna altijd doodgaat van de honger. Dit komt doordat het oudere jong dan al wat verder is in ontwikkeling en de strijd om het voedsel dan ook bijna altijd wint. De jongen worden kaal, blind en met een roze huid geboren. Na ongeveer 3 dagen wordt de huid donkerpaars, met uitzondering van de huid op de keel en rondom de snavel. Na 7 dagen beginnen de ogen open te gaan, maar deze zijn pas volledig open met een leeftijd van 14 dagen. De ontwikkeling van de veren begint ook bij de leeftijd van 7 dagen en het verenpak is compleet rond de leeftijd van ongeveer 30 dagen. Daarna duurt het toch nog ongeveer 7 weken voordat ze uit kunnen vliegen. Dit komt doordat de staart en vleugelpennen er langer over doen om te ontwikkelen. Het vrouwtje laat het jong al af en toe alleen voor korte periodes, bij een leeftijd van 10 dagen en na 30 dagen wordt hij geheel alleen gelaten overdag. De groep komt dan wel regelmatig terug om het jong te voeren. Het jong kan na het uitvliegen al voor zichzelf voor eten zorgen na een periode van ongeveer 6 maanden, maar hij wordt nog bijgevoerd tot de leeftijd van 2 jaar. De jongen blijven bij de ouders tot ze volwassen zijn, bij een leeftijd van 4 tot zelfs 6 jaar.

Broedresultaten :

In Avifauna (Alphen a/d Rijn zijn een paar jonge hoornraven gekweekt.